Thay mn hnh iPhone 6, Iphone 6 Plus, Iphone 6s, Iphone 6s Plus,5s, 5c, 4s, 4 chnh hng l?y ngay t?i H N?i

Thay màn hình iPhone

D?ch v? thay màn hình iPhone 6, Iphone 6 Plus, Iphone 6s, Iphone 6s Plus,5s, 5c, 4s, 4 chính hãng ch? có duy nh?t t?i Trung tâm Thành H?ng Mobile. ?ây là ??a ch? s?a ch?a ?i?n tho?i uy tín ? Hà N?i. ?i?n tho?i iPhone ?ang g?p ph?i l?i h? v? màn hình, nh?ng quý khách l?i ng?i và không bi?t ?em ??n n?i nào có d?ch v? t?t s?a. Hãy mau mang t?i ngay trung tâm chúng tôi, ??m b?o sau khi s? d?ng d?ch v? chuyên nghi?p c?a Thành H?ng thì quý khách s? th?y hài lòng. D?ch v? thay màn hình iP l?y ngay.

thay mn hnh iphone 6

Khi nào c?n thay màn hình iPhone 6, Iphone 6 Plus, Iphone 6s, Iphone 6s Plus,5s, 5c, 4s, 4

T?i sao l?i b? h? màn hình? Có r?t nhi?u nguyên nhân khi?n cho màn hình c?a iPhone b? nh? v?y. Và nguyên nhân ch? y?u là do ng??i dùng vô tình làm h? trong quá trình s? d?ng. Khi b? h?ng, màn hình s? không còn ho?t ?ông ???c n?a. Nói cách khác là chi?c ?i?n tho?i tr? nên vô d?ng. L?i h? nh? này khi?n cho ng??i dùng khó s? d?ng ti?p ???c khi ?ang b?n v??ng công vi?c ph?i dùng máy. N?u không ti?n hành tìm gi?i pháp kh?c ph?c thì ?? lâu máy s? khó s?a h?n.

Nh?ng làm sao có th? bi?t tr?ng ?i?n tho?i iPhone ?ang b? h? h?ng màn hình? N?u nh? quý khách lo l?ng, thì hãy mang máy t?i tr?c ti?p trung tâm uy tín ?? nh? ki?m tra l?i dùm. Sau khi xác ??nh là máy b? nh? nào thì vi?c kh?c ph?c thay th? màn hình iPhone ph? thu?c vào quy?t ??nh c?a quý khách n?a mà thôi. Nh?ng chúng tôi khuyên là thay càng s?m càng t?t, tránh r?i ro sau này. Và h?n h?t nên tìm n?i uy tín, có linh ki?n chính hãng ?? thay.

Quy Trình Th?c Hi?n Thay m?t kính màn Hình Iphone 6s Do nhân viên Thành H?ng Mobile Th?c Hi?n M?i quý khách Xem Tham kh?o

B?ng giá d?ch v? thay màn hình iPhone

B?ng giá này bao g?m các m?u model iPhone ???c dùng trên th? tr??ng hi?n nay, khách hàng xem tham kh?o t?i ?ây, và hy v?ng tìm ???c cho mình cái c?n thay.

STT Màn hình iPhone Giá thành B?o hành
1 Thay màn hình iPhone 3Gs 350.000 12 tháng
2 Thay màn hình iPhone 4 450.000 12 tháng
3 Thay màn hình iPhone cho 4s 450.000 12 tháng
4 Thay th? màn hình iPhone 5 1.350.000 12 tháng
5 Thay màn hình iPhone 5s 1.450.000 12 tháng
6 Thay th? màn hình iPhone 6 1.950.000 12 tháng
7 Màn hình iPhone 6 Plus 2.500.000 12 tháng
8 Màn hình iPhone 6s 6.000.000 12 tháng
9 Màn hình iPhone 6s Plus 7.500.000 12 tháng
10 Thay m?t kính iPhone SE Liên h? 12 tháng
11 Thay màn hình iPhone SE Liên h? 12 tháng
12 Thay màn hình c?m ?ng iPhone 6s plus Liên h? 12 tháng
13 Thay màn hình iPhone 6s Liên h? 12 tháng
14 Thay màn hình iPhone 6s plus Liên h? 12 tháng
15 Thay màn hình iPhone 7 Liên h? 12 tháng

L?u ý:

 • Giá trên ch?a bao g?m công thay th?, quý khách vui lòng c?ng t? 100.000 - 200.000 VN? vào ti?n thay th?.
 • Không nh?ng th?, có th? giá c?a hàng thay ??i theo t?ng th?i ?i?m, vì linh ki?n nh?p m?i l?n m?t khác. ?? bi?t rõ h?n, vui lòng m?i quý khách hàng liên h? tr?c ti?p Hotline 0985.023.023 ?? ???c báo giá chính xác nh?t.

Quy trình thay màn hình cho iPhone

-V?i mong mu?n tìm cho mình c?a hàng có th? thay linh ki?n t?t thì khách hàng nên tìm hi?u tr??c khi qua. Trung tâm, c?a hàng uy tín thì h? th??ng có nh?ng quy trình làm vi?c chuyên nghi?p, rõ ràng. B?i v?y, ?? tránh m?t th?i gian v?i nh?ng n?i kém ch?t l??ng, qua Thành H?ng Mobile s? giúp và kh?c ph?c l?i cho iPhone yêu quý c?a quý khách trong th?i gian ng?n nh?t mà v?n ??m b?o ch?t l??ng.

L?a ch?n sai n?i thay, s? khi?n cho máy c?a quý khách liên t?c g?p l?i khi mang v? nhà. Vi?c ?ó ch?c ch?n làm khách hàng th?y ?c ch?. Th??ng xuyên ph?i ?em máy ?i b?o hành, làm t?n th?i gian, công s?c, ti?n b?c. B?i v?y, quý khách hãy ch?n n?i uy tín, có quy trình thay chuyên nghi?p.

-05 b??c x? lý, kh?c ph?c s? c?:

B??c 1: Nhân viên nh?n máy, l?ng nghe khách hàng báo l?i g?p ph?i

B??c 2: Ki?m tra máy, xác ??nh nguyên nhân, th?ng báo khách hàng bi?t

B??c 3: Làm th? t?c. Ti?n hành thay màn hình iPhone 6 m?i

B??c 4: V? sinh máy trong quá trình s?a ch?a

B??c 5: Bàn giao sau khi hoàn t?t. Dán tem, ghi phi?u b?o hành cho linh ki?n

trung tm thay mn hnh iphone

L?i ích khi khách hàng thay màn hình cho iPhone t?i Thành H?ng Mobile

???c bi?t Thành H?ng Mobile là m?t trung tâm có 05 n?m kinh nghi?m trong d?ch v? s?a ch?a ?i?n tho?i iPhone. N?u có v??ng m?c v? màn hình iPhone mà c?n thay g?p thì hãy mau mang qua ch? chúng tôi. Trung tâm ?ã ??u t? trang thi?t b?, máy móc hi?n ??i nên khi thay màn hình cho iPhone s? tr? nên ??n gi?n h?n so v?i các ph??ng pháp th? công tr??c ?ó. Dù là áp d?ng k? thu?t nh?ng k?t qu? v?n ??m b?o ?úng yêu c?u, khách hàng hoàn toàn không ph?i lo l?ng gì c?.

?u ?i?m n?i b?t:

 • Thay linh ki?n màn hình iPhone chính hãng, ngu?n g?c rõ ràng.
 • Chi phí r?, giá c?nh tranh t?t v?i c?a hàng khác
 • Th?i gian ch? thay màn hình iPhone 4, 5, 6 l?y ngay t?i c?a hàng. Thay t? 45-60 phút ( tùy vào ?? khó ).
 • ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p, làm vi?c c?n th?n, yêu ngh?, trách nhi?m.
 • B?o hành linh ki?n t?i da 12 tháng.

Xem thêm Video v? thay màn hình cho iPhone 4s t?i Thành H?ng

 


??a ch? liên h?

Chú ý: Giá có s? ch?nh l?ch ?ôi chút vì vùng mi?n. N?u quý khách ? g?n ??a ch? nào xin liên h? tr?c ti?p n?i g?n nh?t ?? có giá chính xác.

1. TP H? Chí Minh(Thành Trung Mobile) : S? 1399 ???ng 3/2, Ph??ng 16, Qu?n 11, TP HCM
?i?n tho?i : 08.66.609.939 - 0909.650.650

 

2. TP Hà N?i (Thành H?ng Mobile): 12 Xuân Th?y, Q. C?u Gi?y.
?i?n tho?i : 04.66725.999 – 0985.023.023 – 0968.023.023

 

3. TP H?i Phòng (Tr??ng H?i Mobile) : 154 L?ch Tray, Q.Ngô Quy?n
?i?n tho?i : 0316.599.599 – 0936.986.998

 

4. TP H?i D??ng (S?a Ch?a Laptop 24H) : 133 Nguy?n L??ng B?ng
?i?n tho?i : 03203.898.286 - 0981.376.686

 

5. T?nh Ninh Bình (??c Hi?p Mobile) : 162A Thiên Tôn, H. Hoa L?
?i?n tho?i : 0303.624.999 – 0915.83.99.89 – 0979.424.999

 

6. TP ?à N?ng (TechCare) : 133 Hàm Nghi, Qu?n Thanh Khê
?i?n tho?i : 0511.2223.888 - 088.8888.086

 

7. TP Vi?t Trì (Hoàng S?n Mobile) : 1358 ??i L? Hùng V??ng - Tiên Cát
?i?n tho?i : 0210.370.8888 - 0984.558.558

 

8. TP Móng Cái (Thành Công Mobile) : 50 Tr?n Phú , TP.Móng Cái
?i?n tho?i : 0982.85.3223 - 016.8333.8666 – 0975.368.683

 

9. TP Thanh Hóa (S?n Phong Mobile) :240 Nguy?n Trãi - P. Tân S?n
?i?n tho?i : 0968.234.568 - 0973.555.886

 

10. TP H? Long (Xuân Bách Mobile ) :116 ???ng Cao Th?ng, H? Long, Qu?ng Ninh
?i?n tho?i : 0333.51.57.57 - 0904.0409.77

 

11. T?nh Hà Nam (2T.Mobile-Thanh Tuy?n) :90 Nguy?n H?u Ti?n, Huy?n ??ng V?n
?i?n tho?i : 0978.923.999 – 03516.258.999

Trung tâm Thành H?ng Mobile h?n h?nh ???c ph?c v? quý khách hàng. C?m ?n!

Tìm v?i Google:

 • thay màn hình cho iphone 4
 • thay màn hình iphone 5S
 • ? hà n?i ?i thay màn hình 3gs
 • Thay màn hình iphone 6, 6 plus, 6s, 6s plus ch? nào t?t nh?t
 • Giá Thay màn hình Iphone 6, Iphone 6 plus ch? nào r? nh?t
Bình luận Facebook, Hỏi đáp, Tư Vấn
max pixel ti?p th? lai cho h? th?ng maxmobile mã facebook